نتایج تازه ترین تحقیق اقتصادی نشان می دهد بهبود رشد و رونق اقتصادی آفریقا در ده سال گذشته تاثیری بر کاهش فقر در کشورهای این قاره نداشته است. به گزارش  الجزیره؛ علی رغم اینکه برخی از کشورهای آفریقایی بالاترین رشد اقتصادی را در بین کشورهای جهان داشته اند ولی این مساله موجب نشده است تا تعداد فقرا و سطح فقر در این قاره کاهش یابد. هنوز بخش های وسیعی از آفریقا با کمبود نیازهای ضروری و اولیه شامل آب، مواد غذایی، بهداشت و درآمد کافی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، تامین نیازهای ضروری روزانه هنوز یکی از مهمترین چالش های مردم آفریقا است. این تحقیق از بررسی وضعیت اقتصادی 16 کشور آفریقایی در 10 سال گذشته منتشر شده است. این گزارش افزود، هنوز بخش زیادی از مردم قاره آفریقا با فقر اقتصادی روبرو هستند. گرچه رشد اقتصادی آفریقا امسال به بیش از 5 درصد خواهد رسید ولی حدود نیمی از شرکت کنندگان در این تحقیق و نظرسنجی اعلام کردند که با کمبود مواد غذایی، آب سالم و بهداشتی و دارو روبرو هستند. پایین بودن سطح آموزش و تحصیلات یکی از مهمترین علل رشد فقر در آفریقا به شمار می رود. مناطق غربی و شرقی آفریقا با بیشترین کمبودها روبرو هستند. بروندی، گینه،نیجر، سنگال و توگو بالاترین سطح فقر را در اختیار دارند و الجزایر و موریتانی نیز پایین ترین میزان فقر را در بین کشورهای آفریقایی به خود اختصاص داده اند./