وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه برخی کشورها به عناصر مسلح سلاح شیمیایی داده اند، تأکید کرد کشورهایی که به جنگ با تروریسم پرداختند، اکنون در حال حمایت از آن در سوریه هستند.
" ولید المعلم " در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: تحریم های اقتصادی یکجانبه ضد سوریه فاقد هرگونه معیار اخلاقی است. ولید المعلم با اشاره به شدت گرفتن سلطه جویی برخی کشورها ضد ملتهای منطقه، اظهار داشت: امروزه شاهد بدتر شدن مشکلات در دنیا هستیم. وی خاطرنشان کرد: هر کسی که به دنبال راه حل سیاسی در سوریه است، باید بدون پیش شرط به سوی ژنو رهسپار شود. ولید المعلم اظهار داشت: بر پایندی سوریه برای اجرای توافقنامه سلاح شیمیایی تأکید می کنم. وی با اشاره به حمله شیمیایی تروریستها به منطقه خان العسل، خاطرنشان کرد: تروریستها در سوریه اکنون از کشورهایی شناخته شده سلاح شیمیایی دریافت می کنند. ولید المعلم تأکیدکرد: آمریکا مانع از اجرای درخواست ما برای مشخص شدن طرف استفاده کننده از سلاح شیمیایی توسط هیأت بازرسان سلاح شیمیایی شد. وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد: تروریسم به هر حال تروریسم است و نمی توان آن را میانه رو یا افراطی توصیف کرد. وی ادامه داد: چگونه ممکن است کشوری که مدعی مبارزه با تروریسم است، از آن در سوریه حمایت کند؛ حامیان تروریسم در سوریه باید از ارتکاب جنایتها دست بکشند. ولید المعلم گفت: در سوریه جنگ داخلی نداریم، بلکه در حال جنگ با تروریسم هستیم؛ برخی از کشورها نمی خواهند بفهمند که القاعده در سوریه در حال جنگ است. وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد: حقوق بشر در سوریه به صورت روزانه نقض می شود.