در سایه حملات مکرر سایبری به رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم تدابیر امنیتی ویژه ای اتخاذ کرده است.
گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: "ارتش در فضای سایبر خود را برای نبرد آماده می کند، کیبرد و موس در این فضا نقش تفنگ و تانک را ایفا می کنند." سرتیپ "آیالا حکیم" فرمانده واحد مقابله با حملات سایبری ارتش رژیم صهیونیستی در این باره اظهار داشت: "ما از طریق اتاق عملیات سایبر به سایت اینترنتی ارتش نظارت کامل داریم." وی افزود: "در این اتاق ما همه رویدادها را کنترل کرده و اطلاعات متعددی را در رابطه با مسائلی که خارج از شبکه رخ می دهد، جمع آوری کرده و امنیت شبکه را بررسی می کنیم." گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی با اذعان به تشدید حملات سایبری به این رژیم خاطرنشان کرد: "امروزه فضای سایبر یکی از عرصه های نبرد ارتش به شمار می رود. اتاق عملیات سایبری بطور تمام وقت فعال است و همه فعالیتهای بین المللی را در فضای سایبر تحت نظر دارد." دکتر"یحیی غدار" دبیر کل تجمع عربی و اسلامی حمایت از مقاومت، در بررسی این گزارش در گفتگو با برنامه این هفته "العین الاسرائیلیه" (از نگاه رسانه های صهیونیستی) تصریح کرد: "جوانان فعال در زمینه فناوری اطلاعات واینترنت بارها توانستند به سایتهای اینترنتی مراکز حساس رژیم صهیونیستی از جمله وزارت جنگ این رژیم رخنه کنند، و اطلاعات حساسی را از این شبکه جمع آوری کنند." وی افزود: "فعالیتهای امنیتی صهیونیستها برای حمایت از سایتهای اینترنتی خود، در برابر عملکرد مبتکرانه جوانان ما ضعیف است."