بیش از ۹۱ هزار نفر از آوارگان سوری به صورت داوطلبانه از اردن به کشورشان بازگشته اند.
سرهنگ " وضاح الحمود " مسئول اداره اردوگاه های آوارگان سوری در اردن گفت: شمار آوارگان سوری که به صورت داوطلبانه به کشورشان بازگشته اند، به ۹۱ هزار و ۲۹۷ نفر رسیده است. وی افزود: بازگشت داوطلبانه آوارگان سوری پس از جمع آوری درخواست‌های آنان در این زمینه، انجام گرفت. این مسئول اردنی به خبرگزاری فرانسه گفت: مجموع کل آوارگان سوری در همه استانهای کشور به ۵۴۳ هزار و ۲۹ نفر رسیده که ۱۲۱ هزار و ۱۳۰ نفر از آنان در اردوگاه " الزعتری " هستند. این درحالی است که دولت امان پیش از این اعلام کرده بود که حدود یک میلیون و دویست هزار سوری در اردن زندگی می کنند. پس از پاکسازی چندین منطقه در سوریه از وجود گروه های مسلح و تروریستی، بازگشت شهروندان به آن مناطق آغاز شده است. با وجود آنکه کشورهای حامی مخالفان مسلح در سوریه بارها مدعی شده اند که هدف آنان حمایت از مردم سوریه است و اعلام کرده اند که بودجه هایی را برای کمک به آوارگان سوری اختصاص داده اند، این آوارگان در اردوگاه ها از کمترین شرایط زندگی و معیشتی برخوردار نیستند و طبق اذعان نهادها و سازمانهای بین المللی هیچ کدام از کشورهای کمک کننده تا کنون به وعده های خود برای حمایت از این آوارگان عمل نکرده اند.