پلیس شریعت در عربستان سعودی ضمن مصادره صلیب و تصاویر عیسی مسیح و مریم مقدس و نیز آلات موسیقی گروهی از مسیحیان، آنها را از ادای مراسم مذهبی بازداشت.
نشریه الکترونیکی " تواصل " نوشت: مردان، زنان و کودکان یک گروه بزرگ از آسیایی های مسیحی مقیم " ابها " هر سال دوبار گردهم می آیند و آیین های دینی خود را برپا می کنند اما هیات امر به معروف عربستان سعودی با هماهنگی نیروهای امنیتی و بعد از تحقیق و جستجویی که تا نخستین ساعات صبح روز جمعه به طول انجامید و بعد از آن که متوجه ورود دستجات بزرگ مسیحیان به مکان مورد نظر شدند، ضمن بازداشت مسوولان این گردهمایی، ابزار و ادوات مربوط به مراسم دینی را نیز مصادره کردند. بازداشت شدگان پس از انتقال به اداره پلیس شرق " ابها " این گونه تفهیم اتهام شدند که این تجمع ها و برگزاری مراسم دینی به صورت دسته جمعی از نظر حکومت ممنوع است و در پایان نیز از آنان تعهد گرفته شد.