جمهوری اسلامی ایران برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاداتی ارائه کرد. سفیر و نماینده دائم ایران در وین طی سخنرانی خود در پنجاه و هفتمن کنفرانس عمومی آژانس، گفت: ارتقاء کارآیی و تاثیربخشی فرآیند تصمیم‌گیری آژانس، یک نیاز فوری جهت تطبیق دادن آژانس با واقعیات موجود جهانی بویژه در پرتو تغییرات بنیادین ساختاری در دهه‌های اخیر در روابط بین‌الملل بویژه در جامعه هسته‌ای جهانی در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
نجفی افزود: در حالی که کنفرانس عمومی مشتمل بر همه کشورهای عضو است و شورای حکام اعضای محدودی دارد، توازن مناسبی بین اختیارات و وظایف این دو رکن وجود ندارد و تصمیمات کنفرانس عمومی عمدتا منوط به موافقت یا توصیه های قبلی شورای حکام هستند لذا لازم است موضوع توازن اختیارات و وظایف این دو رکن مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین خواستار افزیش اعضای شورای حکام افزایش و تجدی نظر در ترکیب کرسی‌های دائم در این رکن شد. در این راستا، سفیر و نماینده دائم ایران پیشنهاد کرد که یک گروه مشورتی با حضور تمامی اعضا، کلیه پیشنهادات در رابطه با موضوعات فوق را به منظور فراهم کردن توصیه های مناسب برای ملاحظه کنفرانس عمومی، مورد بحثو بررسی قرار دهد. /