شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نیروهای پلیس رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند.
نیروهای رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه مسجد الاقصی را به روی شهروندان بستند و از ورود دانش آموزان مدارس و کارکنان مسجد به آن جلوگیری کردند. دهها نفر از محافظان و اعتکاف کنندگان در داخل مسجد ماندند و شب گذشته را در مسجد سپری کردند. " عزام الخطیب " مدیرکل اوقاف اسلامی در قدس گفت اوضاع به علت بسته شدن مسجد بحرانی است. گروههای کوچکی از شهرک نشینان پشت سرهم در چارچوب به اصطلاح «برنامه گردشگری» به مسجد الاقصی یورش بردند. در این برنامه شهرک نشینان تقریبا هر روز و با حمایت نیروهای پلیس به مسجد الاقصی یورش می برند. یکی از کارکنان مسجد الاقصی گفت: نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی اعتکاف کنندگان را محاصره کردند به طوری که درهای مسجد را با زنجیرهای آهنی به روی نمازگزاران بستند و به آنها حمله و تهدید کردند در صورت هر واکنشی به یورش شهرک نشینان و گردش آنها در صحن های مسجد، از اسپری فلفل استفاده می کنند. مقامات رژیم صهیونیستی از دیروز راههای منتهی به مسجد الاقصی را مسدود کردند و درهای آن را به روی اعتکاف کنندگانی که سعی داشتند مانع از ورود شهرک نشینان شوند، بستند. براساس گزارش های منتشر شده، رژیم صهیونیستی با مراکز ایست و بازرسی در راههای منتهی به مسجد الاقصی از ورود مسلمانان به این مسجد جلوگیری می کند.