پلیس متروی مصر ۵ عضو اخوان المسلمین را که در حال شعارنویسی علیه ارتش و دولت موقت در فضای داخلی ایستگاه های مترو بودند، دستگیر کرد.
اتهام افراد مزبور، کثیف کردن دیوار و قطار و نقض قانون در زمینه ممنوعیت شعارنویسی روی دیوار ایستگاهها و قطارهای مترو است. یک منبع امنیتی به پایگاه اینترنتی الیوم السابع گفت: با نزدیک شدن آغاز سال تحصیلی مدارس و دانشگاهها، اخوان المسلمین تهدید کرده بود که برای توقف حمل و نقل در قاهره، مترو را اشغال خواهد کرد اما به خاطر آمادگی نیروهای امنیتی این طرح با شکست مواجه شد. عبدالله فوزی رییس اداره مترو قاهره نیز گفت: در صورت عملی شدن تهدید اخوان المسلمین در هر زمان و سرازیر شدن مسافران به ایستگاه ها - بر اساس درخواست اخوان از هواداران خود- قطارهای اضافی به منظور انتقال مسافران مازاد در نظر گرفته می شود.