جانشین دبیرکل جمعیت " وعد " برضرورت اجرای اصول ده گانه ارائه شده توسط جمعیت های پنج گانه مخالف حکومت بحرین و نیز حرکت واقعی به سمت دموکراسی تاکید کرد.
"رضی الموسوی" روز پنجشنبه اظهار داشت: رژیم باید از اقدامات امنیتی خود دست بکشد، این رژیم از جلسات گفتگو برای انجام عملیات سرکوب و یورشها و بازداشتهای بیشتر سوء استفاده می کند. وی گفت: امکان ندارد که جلسات گفتگو ادامه داشته باشد در حالی که همزمان عملیات امنیتی برای سرکوب مخالفان سیاسی و نیز سرکوب بخش گسترده ای از ملت ادامه داشته باشد بنابر این نخستین گامی که باید عملی شود توقف اقدامات امنیتی است. الموسوی تاکید کرد که میز گفتگو ها برای مخالفان یک گزینه راهبردی است اما تنها گزینه نیست. مخالفان بحرین اگر احساس کنند که گفتگو تاثیر خود را از دست داده است دیگر در آن مشارکتی نخواهند کرد. وی درعین حال افزود: تلاشهای بسیاری برای عقب نشینی مخالفان از گفتگوها صورت می گیرد تا رسانه های حکومت اینگونه تبلیغ کنند که مخالفان سیاسی خواهان گفتگو نیستند؛ اما پس از آنکه 47 کشور بیانیه ای در خصوص وقوع نقض ها و اوضاع بد حقوق بشر بحرین امضا کردند، دیگر جامعه بین المللی به خوبی می داند که کدام طرف در حال وقت کشی و نقض مستمر حقوق ملت بحرین است. یادآور می شود که یک تیم کوچکی از سوی افراد شرکت کننده در گفتگوهای ملی بحرین از طرف حکومت این کشور، روز گذشته نشستی برای بررسی سند ارائه شده از سوی مخالفان سیاسی تشکیل داد. اصول ده گانه ارایه شده از سوی گروه های مخالف بحرینی در میز گفت وگوها موضوعاتی چون "حاکمیت ملت، مسوولیت پذیری قدرت حاکم، تسلیم شدن حکومت در برابر قرارداد سیاسی اجتماعی، پذیرش مسوولیتهای اجتماعی از سوی حکومت بویژه در خصوص اقشار فقیر و کم درآمد، پذیرش نظام دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی شهروندان در تصمیم گیری سیاسی جمعی به میل و اراده خود، تعددگرایی سیاسی، برگزاری انتخاباتی پاک و سالم، حاکمیت منطق و تعقل، حق برخورداری از دستگاه قضایی عادل و قابل اعتماد و نیز استقلال کامل دستگاه قضایی" را شامل می شود.