سازمان عربی آموزش، فرهنگ و علوم(الکسو) اعلام کرد ۹۷ میلیون بی سواد در کشورهای عربی وجود دارد.
سازمان " الکسو " دیروز در بیانیه ای با اعلام اینکه تعداد افراد بی سواد در کشورهای عربی ۹۷ میلیون نفر است، از نبود پیشرفت واقعی در زمینه مبارزه با بی سوادی در کشورهای عربی اظهار نگرانی کرد. الکسو در بیانیه خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با بی سوادی افزود: تعداد افراد بی سواد بالای ۱۵ سال در کشورهای عربی حدود ۹۷ میلیون و دویست هزار نفر است. الکسو که مقر آن در تونس قرار دارد، اعلام کرد: تعداد افراد بی سواد که سن آنان میان ۱۵ تا ۴۵ سال است، حدود ۶۷ میلیون نفر است که نزدیک به ۶۰ درصد از آنان را زنان بی سواد تشکیل می دهند. دراین بیانیه آمده است که بیش از ۶ میلیون کودک عرب که در سن تحصیل هستند، نتوانسته اند در کشورهای عربی وارد فرایند آموزش شوند. همچنین به موجب این بیانیه، این آمار، یکی از مهم ترین خطرهایی است که توسعه بشری و اقتصادی و انسانی در کشورهای عربی را با مشکل روبرو می کند. بر اساس این بیاینه، مبارزه با بی سوادی حقی تحقق نیافته است و حدود یک چهارم از جمعیت ِ بزرگسال کشورهای عربی از آن محروم هستند.