مسئول کلیسای ارتدکس انطاکیه در آمریکای شمالی اظهار داشت که حمله به سوریه باعث تقویت تندروهای القاعده در سوریه و از بین رفتن مسیحیت در خاورمیانه می‌شود. به گزارش  النشره، اسقف فیلیپ، مسئول کلیسای ارتدکس انطاکیه در آمریکای شمالی اظهار داشت که حمله به سوریه باعث از بین رفتن مسیحیت در خاورمیانه خواهد شد. وی خطاب به پیروانش تاکید کرد که موشک‌باران سوریه و ایجاد کردن نا آرامی بیشتر در آن، نتیجه ای جز ریخته شدن خون‌های بیشتری ندارد. او همچنین افزود، حمله به سوریه به نفع آمریکا، ملت سوریه و خاورمیانه نخواهد بود، زیرا تندروهای القاعده در سوریه تنها به امید ضعیف شدن دولت مرکزی به واسطه حمله آمریکا هستند و حمله به این کشور گام دیگری در راستای از بین بردن مسیحیت در خاورمیانه است. اسقف فیلیپ خاطرنشان کرد که کلیسای انطاکیه فداکاری‌های فراوانی انجام داده است که به همین دلیل حاضر نیست تا تلفات بیشتری را تحمل کند. در پایان او از پیروان خود خواست تا از اعضای کنگره آمریکا بخواهند که علیه آغاز جنگ رای دهند./