پافشاری های وزیر خارجه آمریکا برای توجیه حمله به سوریه، موجب تشدید اعتراضهای مردمی شده است.
درحالیکه نظرسنجی های متعدد در آمریکا از مخالفت اکثریت مردم این کشور با ورود به ماجراجویی نظامی جدید حکایت دارد؛ دولت آمریکا همچنان سعی می کند با مطرح کردن بهانه های مختلف افکار عمومی را به سوی موافقت با حمله به سوریه بکشاند. این درحالی است که تظاهرات و تجمع های اعتراض آمیز مردمی در آمریکا همچنان در اعتراض به سیاستهای جنگ طلبانه سران این کشور ادامه دارد. معترضان در همین راستا در جریان تجمع مقابل منزل "جان کری"، کاغذی را که روی آن پرچم سوریه نقاشی شده بود، مقابل در منزلش آویخته و از او خواستند دست از سوریه بردارد.