پلیس ترکیه به استفاده از خشونت افراطی در برخورد با تظاهرکنندگان میدان تقسیم در استانبول متهم شد.
، روزنامه " ملیت " چاپ ترکیه در شماره امروز دوشنبه خود نوشت: بازرسان وزرات کشور ترکیه، پس از بررسی تصاویر ضبط شده از حوادثمیدان تقسیم، به این نتیجه رسیدند که پلیس به خشونت افراطی متوسل شده است. به نوشته این نشریه، بازرسان، صدور مجوز تحقیق و بازجویی از عناصر خاطی پلیس را درخواست کردند و وزارت کشور، به ناچار با این درخواست آن ها موافقت کرد. تظاهرات در میدان تقسیم استانبول ترکیه، با اعلام طرح ساخت واحدهای تجاری در پارک گزی و تخریب این پارک، آغاز و به دیگر شهرهای این کشور کشیده شد و زمینه ساز اعتراضات خیابانی و تحصن های گسترده مخالفان دولت اردوغان از همه طیف ها شد.