مسئول بخش آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق بحرین، دعوت مجدد دولت برای از سرگیری جلسات گفتگوی ملی را پس از آنکه برای بیش از دوماه متوقف شده بود، کم اهمیت خواند.
"هادی موسوی" عصر دوشنبه افزود: ادعای دولت در باره گفتگوی واقعی صحت ندارد، بلکه جلساتی بی ثمر است که از طریق آن به جهانیان اینگونه وانمود می کند که در حال مذاکره با مخالفان است. وی خاطرنشان کرد : تفاوت بسیاری بین درک مخالفان و دولت از مفهوم گفتگو وجود دارد. رژیم می خواهد از پشت این تابلو، بر رویکرد خویش در زمینه توسل به راه حل امنیتی سرپوش بگذارد و  خود را به عنوان طرفی که قایل به گفتگو است، نشان دهد. موسوی اظهار داشت: رژیم تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا گفتگو را از اهداف واقعی آن دور کند؛ اما مخالفان خواهان گفتگویی هستند که به نتایج واقعی برسد نه اینکه سرپوشی بر جنایتهای رژیم و یا محملی برای فریب شود. مسوول بخش آزادیها و حقوق بشر در جمعیت وفاق گفت: مخالفان در طول 25 جلسه که قبل از ماه رمضان متوقف شد، تلاش کردند تا مسیرجلسات را تصحیح کنند در حالی که رژیم بر ادعاهای خود مبنی بر اینکه مخالفان در گفتگو جدی نیستند، تاکید می کرد. وی افزود : در واقع این مخالفان هستند که در زمینه گفتگو بیش از دولت جدی هستند و دلیل این مدعا اتخاذ شیوه مسالمت امیز توسط آنها و تکیه بر راهکار گفتگو در تعامل سیاسی است زیرا از هیچگونه سلاح و ابزارهای سرکوب و خشونت استفاده نکرده اند. موسوی تاکید کرد که ما به خوبی می دانیم راهکار گفتگو تنها گزینه برای حل بحران کشور است اما مذاکراتی که ما به دنبال آن هستیم، همان نیست که تاکنون صورت گرفته چرا که فقط مقدمه ای برای تصحیح مسیرگفتگوها بوده است. وی اظهار داشت: رژیم بحرین همواره گفتگوها را به بن بست کشانده است؛ زیرا کسی که از جانب رژیم، تصمیم گیرنده باشد، حضور ندارد. همچنین رژیم نمی خواهد که مذاکرات مقدمه گفتگوی واقعی باشد.