محاکمه دیکتاتور مخلوع مصراز سر گرفته شد؛ این درحالی است که پنج شنبه قبل حسنی مبارک از زندان به محل اقامت اجباری خود در بیمارستانی نظامی منتقل شده بود.
حسنی مبارک ۸۵ ساله در این دادگاه به اتهام تحریک به قتل انقلابیون در جریان تظاهرات انقلابی سال ۲۰۱۱ محاکمه می شود. در جلسه امروز دادگاه، " حبیب العادلی " وزیر کشور اسبق، ۶ تن از مسئولان امنیتی وقت و دو پسر مبارک، به عنوان دیگر متهمان پرونده حضور دارند. حسنی مبارک پنج شنبه گذشته از زندان " طره " به محل اقامت اجباری خود در بیمارستان نظامی " المعادی " منتقل شد. امروز قرار بود چند تن از سران ارشد اخوان المسلمین مصر با همین اتهام در دادگاهی دیگر در قاهره محاکمه شوند، که به دلیل حاضر نشدن متهمان جلسه دادگاه به تاریخ دیگری موکول شد.