تمرین های نظامیان رژیم صهیونیستی نزدیک مرزهای لبنان و سوریه ادامه دارد.
گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی تأکید کرد: " تیپ ناحال مسؤول مرزهای شمالی اسرائیل است. با وجود اینکه این روزها حمایت از مرزهای جولان در صدر الویتهای ارتش است، مناطق هم مرز با جنوب لبنان یک تهدید اساسی بشمار می رود. " وی افزود: " هفته گذشته، تیپ ناحال تمرینهای متعددی برگزار کرد، حرکت نیروی دریایی از ساحل عکا تا ساحل دریاچه طباریا از جمله این تمرینها بود. " سرگرد " الون دان " فرمانده گردان اطلاعات در تیپ ناحال، به گزارشگر کانال دو گفت: " تیپ ناحال خود را برای رویدادهای آینده آماده می سازد. ما در فعالیتهایمان در مناطق شمالی، خود را برای درگیری احتمالی آماده می کنیم. گزارشگر کانال دو تأکید کرد: " فرمانده های گردانهای مختلف خود را برای سناریوهایی که تا به حال با آن روبرو نشده اند، آماده می کنند؛ نظامیان نحوه محاصره مناطق روستایی و دیگر فعالیتهای مشقت بار را تمرین کردند. " یک سرباز رژیم صهیونیستی گفت: " تمرینهای طاقت فرسای دو و ورزشهای رزمی و بوکس را همزمان با مانور انجام می دهیم؛ با انجام تمرینهای طاقت فرسا از جمله دویدن با کوله بار سنگینی از تجهیزات و حرکت در آبهای فرضی دشمن، خود را برای سناریویی آماده می کنیم که باید برای آن نیروی ذهنی و جسمی فراوانی داشته باشیم. " سرهنگ " یهودا فوکس " فرمانده تیپ ناحال اظهار داشت: " با در نظر داشتن مشکلات بودجه ارتش، به فعالیتهای عملی خود ادامه می دهیم. "