نتیجه یک نظرسنجی در آمریکا نشان می دهد که ۴۰ درصد مردم این کشور نجات یک سگ را به نجات یک غیر آمریکایی ترجیح می دهند.
براساس نتایج یک نظرسنجی ۴۰ درصد از آمریکایی ها نجات سگ خود را به نجات ِیک شخص غیرآمریکایی ترجیح می دهند. " ریچارد توبولسکی " مُحقق آمریکایی که این نظرسنجی را از ۵۰۰ نفر در دانشگاه " جرج ریجینتس " آمریکا انجام داد، از پرسش شوندگان این سوال را پرسید که اگر کامیونی درحال زیرگرفتن یک سگ یا یک فرد باشد، کدام یک را نجات خواهند داد، پرسش شوندگان در پاسخ به سوال او گفتند درصورتیکه آن فرد از نزدیکان یا دوست نزدیکشان باشد، به جای سگ آن فرد را نجات خواهند داد. ۴۰ درصد از پرسش شوندگان درپاسخ به این سوال که اگر کامیون بخواهد سگ خود آنان یا یک شخص غیرآمریکایی را زیر بگیرد کدام یک را نجات خواهند داد، تأکید کردند که ترجیح می دهند سگ خود را نجات دهند، ۴۶ درصد از زنان آمریکایی نیز نجات ِسگ خود را بر یک گردشگر خارجی ترجیح دادند.