به نقل از عربی پرس، با شدت یافتن درگیری ها در منطقه شیخ مقصود حلب، خبرهایی نیز مبنی براقدام گروه های مسلح برای امدادرسانی به تعدادی ازمجروحان افزایش یافته است اما در واقع این امدادرسانی درقالب یک عملیات مافیایی، سرقت اعضای مجروحان و انتقال آن به مرزهای ترکیه است که " مجد " - یکی از شهروندان حلبی - نیز دستکم یک حادثه از این نوع را تایید کرده ومی گوید چنین مساله ای صحت دارد.

وی گفت: پس از مجروح شدن یکی از فرزندان همسایه ما، افراد مسلح وی را برای امدادرسانی بردند اما خانواده وی پس از دو روز جسد وی را خالی از امعاء و احشا یافتند.
فائز که تا کمی پیش درمنطقه بستان القصر که تحت کنترل افراد مسلح " جبهه النصره " ساکن بود نیز با تایید این خبر گفت این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد.
یکی از شاهدان عینی نیز گفت: درصورت وقوع هرانفجاری، برخی از افراد به بهانه امدادرسانی به مجروحان و انتقال اجساد با شتاب به محل انفجار روی می آورند.
وی افزود: برخی مجروحان پس ازمدتی به خانواده های خود بازگردانده شدند که معروفتر از همه یکی از دوستانم است که داستان از دست دادن یک کلیه خود را در مرحله امدادرسانی برای همه بیان کرده است.
به تازگی مطالب زیادی در این خصوص نقل می شود که داستان تفکیک کارخانه ها و فروش آن در ترکیه را یادآور می شود، داستان هایی که پیش از اینکه به پرونده ای تبدیل شده و دربرابر دادگاه بین المللی مطرح شود و دولت ترکیه نیزاز متهمان آن باشد، برای مدت طولانی تحت عنوان خبرهای نادرست تالیف می شد.
اخبار موجود این بار از فروش اجساد قربانیان در برابر ۱۰ هزار لیره سوریه برای هر جسد و ۱۰۰ هزار لیره نیز برای مجروحانی که زنده است، خبرمی دهد.