در حالی که تظاهرات با هدف زمینه سازی برای تظاهرات گسترده جنبش " تمرد " در ۱۴ آگوست جاری در منامه ادامه دارد، یک کودک بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی مزودران رژیم آل خلیفه به شهادت رسید.
در حالی که تظاهرات مردم بحرین با هدف زمینه سازی برای برگزاری تظاهرات گسترده جنبش " تمرد " آن کشور در ۱۴ ماه آگوست جاری برای تأکید بر حق تعیین سرنوشت و ضرورت دستیابی به حقوق مشروعشان ادامه دارد، یک کودک بحرینی که بر اثر استنشاق گازهای سمی مزدوران سرکوبگر رژیم آل خلیفه مصدوم شده بود، به شهادت رسید. از سوی دیگر مخالفان بحرینی در منامه تظاهراتی تحت عنوان " نافرمانی مدنی فراخواهد رسید " برگزار کردند و طی آن با سردادن شعارهایی علیه " حمد بن عیسی " پادشاه بحرین از اقشار مختلف ملت خواستند تا در مقابل رژیم آل خلیفه قیام نمایند. در جزیره " ستره " نیز تظاهراتی تحت عنوان نافرمانی علیه سرکشی برگزار گردید و شرکت کنندگان در آن، شعارهایی علیه اشغال کشورشان از سوی نیروهای عربستانی سردادند. همچنین در شهرک " الدراز "، تظاهرکنندگان با شرکت در تظاهرات گسترده ای، اقدام مزدوران رژیم آل خلیفه در زمینه حمله منازل شهروندان را محکوم کرده و خواستار آزادی زندانیان و قصاص قاتلان شهروندان شدند.