ساکنان فلسطینی سرزمینهای اشغالی با برگزاری تظاهرات گسترده علیه طرح پراور که با هدف کوچ اجباری ساکنان نقب طراحی شده است، نگرانی محافل امنیتی صهیونیستی را موجب شده اند.
گزارشگر کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: در پی درگیریهای شدید نیروهای امنیتی اسرائیل با تظاهرکنندگان فلسطینی، دهها نفر بازداشت شدند. وی افزود: فلسطینیان ساکن اسرائیل با برگزاری تظاهرات گسترده، مخالفت خود را به عملکرد کابینه برای کوچ اجباری بادیه نشینان نقب نشان دادند. به گفته وی، صدها جوان عرب تبار از مناطق مختلف اسرائیل در منطقه وادی عاره تجمع کرده و تظاهرات اعتراض آمیزی علیه طرح پراور برگزار کردند. گزارشگر اسرائیلی افزود: پلیس اسرائیل دو تن از نمایندگان فلسطینی تبار کنست "حنین الزعبی" و "جمال الزهالقه" را مسؤول ناآرامی های اخیر وادی عربه دانست. تظاهرکنندگان پلیس اسرائیل را تهدید کردند در صورتی که کابینه اسرائیل به خواسته های آنان عمل نکند، طی روزهای آینده جاده 65 را مسدود می کنند.