خطیب و امام جماعت یکی از مساجد عربستان به دلیل رسوا کردن فساد یکی از مسئولان سعودی از کار برکنار شد.
اداره " اوقاف، دعوت و ارشاد " در استان " القریات " عربستان، خطیب و امام یکی از مساجد را به دلیل رسوا کردن یک مسئول سعودی از کار برکنار کرد.
این اداره پس از برکناری این خطیب مسجد، پرونده او را به هیأت شرعی ارایه کرد.
سایت عربستانی " الجزیره العربیه " به نقل از " علی بن سالم العبدلی " مدیر دفتر وزارت اوقاف سعودی در منطقه " جوف " تأکید کرد که برکناری این خطیب از کارش موقتی است، و پرونده او برای بازخواست به این وزارتخانه ارایه خواهد شد