با نزدیک شدن موعد برگزاری تظاهرات گسترده در بحرین طبق فراخوان " جنبش تمرد "، پادشاه این کشور فرمانی را به هدف تشدید مجازات ها صادر کرد.
" حمد بن عیسی ال خلیفه " فرمانی را درباره اصلاح قانون نشست های عمومی، تظاهرات و اصلاح قانون نوجوانان، صادر کرد. در این فرمان، نشست های عمومی و برگزاری تظاهرات در منامه ممنوع شده ولی تحصن در برابر سازمانهای بین المللی با اجازه کتبی رئیس امنیت عمومی یا معاون وی قابل اجرا است. بر اساس این فرمان، قانون کودکان نیز تعدیل شده به صورتیکه در صورت شرکت کودکان در تظاهرات یا تجمع های سیاسی، رئیس اداره ذیربط در وزارت کشور به والدین آن کودک هشدار دهند که رفتار کودکشان را در آینده کنترل کنند. در صورت تکرار این مسأله از سوی کودک، طبق قانون کودکان تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد و کودک به دوره آموزشی فرستاده شده و یا در یکی از مؤسسات اجتماعی نگهداری خواهد شد. در این تعدیلات صورت گرفته، مجازات والدین نیز در صورت اهمال در مراقبت از کودک خود به زندان یا جریمه مالی و یا هردو مورد افزایش یافته است. مجازات تعیین شده حداقل یک سال زندان و یا پرداخت جریمه هزار دینار بحرین تعیین شده است. فرمان پادشاه بحرین درحالی صادر شده که جنبش تمرد بحرین از حدود یک ماه قبل فراخوانی را برای برگزاری تظاهرات گسترده در این کشور در ۱۴ آگوست(۲۳ مرداد) صادر کرده است. این فراخوان با استقبال بحرینی ها همراه شده.