نیروهای امنیتی روس اعضای شبکه ای را دستگیر کردند که برای گروه های مخالف در سوریه پول تهیه می کردند.
روزنامه الحیات با اشاره به اینکه برخی از قاچاقچیان از سایر ملیتها مانند ترکیه و سوریه بوده اند، افزود: با بازرسی دفاتر بازرگانان سوری این ظن قوت گرفت که آنها پول ها را برای مخالفان نظام سوریه ارسال کرده اند. این روزنامه نوشت: دفاتر حواله پول در بازار روسیه سالیان متمادی مشغول فعالیت هستند و بسیاری از تجار عرب، چینی، افغان، ترکیه و سایر ملیتها برای فرار از مالیات و تضمین وصول سریعتر اموالشان به چنین دفاتری تکیه دارند؛ امری که سالهاست در برابر دیدگان نهادهای روسی انجام می شود.