نخست وزیر روسیه سیاستهای غرب را به رفتار فیل تشبیه کرد.
، " دیمیتری مدودوف " در مصاحبه تلویزیونی گفت: غرب مانند یک فیل در فروشگاه سفال، فقط حمله می کند ولی پس از آن نمی داند چگونه رفتار کند. مدودوف خاطرنشان کرد: این ملتها هستند که باید با حکام خود تعامل کنند. تغییر نظام سیاسی در هر کشور و تعیین حکامی وابسته به خود اقدامی اشتباه و برخلاف منشور ملل متحد است. رئیس جمهور سابق روسیه اظهار داشت: بشریت در قرن بیست و یکم باید رفتاری متفاوت داشته باشد، و بر اصول و قوانین بین المللی تکیه کند.