یک پایگاه اطلاعاتی صهیونیستی مورد تاکید کرد که اسرائیل در تلاش است، از یک سو ثبات و استقرار مصر را متزلزل کند و از سوی دیگر وجهه دستگاه نظامی این کشور را تخریب کند. به گزارش پایگاه خبری القوه الثالثه، به نظر می‌رسدکهرژیم صهیونیستی جنگ روانی خود علیه مصر به طور عامو«عبد الفتاح السیسی»، وزیر دفاع این کشور به طور خاصراآغاز کرده، چراکهدراین ارتباط پایگاه خبری صهیونیستی «دبکا»کهگفته می‌شود، به دوایر امنیتیواطلاعاتی رژیم صهیونیستی نزدیک است،ازقصد وزیر دفاع مصر برای کاندیداتوریدرانتخابات آینده ریاست جمهوری مصر خبر دادونوشتکهالسیسی فعالیت‌های انتخاباتی خود رااز۱۵ آگوست آغاز می‌کند. این موضوعی استکهیک منبع نظامی مسئولدرارتش مصر آنراتکذیبوتاکید کردکهاسرائیل به این طریق تلاش می‌کند،ازیک سو ثباتواستقرار مصررامتزلزل کند وازسوی دیگر وجهه دستگاه نظامی این کشورراتخریب کند. پایگاه خبری صهیونیستی دبکادرگزارش خود نوشته بودکهاگرچه السیسی به صورت مستمرباوزیر دفاع آمریکادرارتباط استوبه وی تاکید کردهکهارتش مصر به نقشه راه ارائه شده پسازبرکناری «محمد مرسی»ازمنصب ریاست جمهوری مصروتشکیل دولت موقتدراین کشور پایبند است، اما اینازویژگی‌های وزیر دفاع مصر استکهخودراهمراهوهمسوباسیاست‌های آمریکا نشان می‌دهد، اما یکباره واشنگتنراغافلگیر می‌کند. دبکادرادامه تحریکات خود نوشته استکهاتخاذ چنین تصمیمیازسوی وزیر دفاع مصر به معنای بازگشت نظامیانوارتش به قدرتدراین کشور است، به ویژه آنکه آمریکاوکشورهای عربی همچون عربستان سعودی آمادگی خود برای حمایتازحکومت جدیددرمصروهمچنین عبد الفتاح السیسیرااعلام کرده‌اند. این پایگاه صهیونیستی بر این باور است،درحالی‌که آمریکاوکشورهای غربی تلاش می‌کنندکهاخوانی‌هارابار دیگر به روندوعرصه سیاسی مصر باز گردانند، السیسی درحال اجرای دو اقدام اساسی استکهاولین آن رد پایان دادن به حضور اخوانی‌هادرقاهره، پایتخت مصر نمود پیدا می‌کندودیگریدرآماده کردن خود برای شرکتدرانتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور خلاصه می‌شود. دبکادرادامه افزوده استکهعبد الفتاح السیسی برای حضوردرانتخابات ریاست جمهوری مصر یکیازسیاستمداران غیر معروف مصر به نام «خلف العدوی»رابرای ادارهوتنظیم فعالیت‌های انتخاباتیوبه دست گرفتن مسئولیت ستادش برگزیده استوپیش بینی کرده استکهبه هوادارانوطرفداران السیسی امضاهایی راباعنوان «کار نیک خودراتمام کن» جمع آوری خواهند کرد تاازوزیر دفاع مصر بخواهند،درانتخابات آینده ریاست جمهوری مصر خودراکاندید کند. همچنین دبکا مدعی شدهکهقرار است،دراین راستا ۳۰ میلیون امضای شهروندان مصری جمع آوری شود تا نشان دهندکهمردم مصر می‌خواهند ویدرانتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور شرکت کند./