یکی از روزنامه‌های انگلیس از کمک‌های انجمن‌های خیریه این کشور به تروریست‌های سازمان تروریستی القاعده در سوریه خبرداد. به گزارش پایگاه خبری الاوسط، روزنامه انگلیسی «ساندی تایمز»درگزارشیکهدرباره گروه‌های مسلحوتروریستی منتشر کرده بود،ازحمایت مالی انجمن‌های خیریه انگلیس به عناصر مسلح وابسته به شبکه تروریستی «القاعده»درسوریه پرده برداشت. ساندی تایمزدراین گزاشکهآن راباعنوان «یک انجمن خیریه انگلیسیدرپس کمک به تروریسم قرار دارد» نوشت: پسازآنکه نگرانی‌های پلیس انگلیسازاینکه مبادا سلفی‌های جهادی این کشور اموال خودرابه عناصر مسلحی کمک کنند کهدرسوریهدرصفوف سازمان تروریستی القاعدهدرحال مبارزهبانظام این کشور هستند، تحقیقاتی رادرخصوص یک موسسه خیریهدراین کشور به عمل آورد. ساندی تایمز تاکید می‌کندکهتحقیقات پلیس انگلیسدراین خصوص آغاز می‌شود ودرهمان ابتدای تحقیقات پلیس انگلیس ده‌ها هزار پوند انگلیسی رادرشهر «دورر»درجنوب این کشورازگروهی مصادره می‌کندکهدرصدد خروجازانگلیسوسفر به خاورمیانه بودند. به گفته این روزنامه، افراد بازداشت شده مسافر بوده ودرموسسه‌ای به نام «کاروان کمک‌ها» فعالیت می‌کردند ودرمیان این افراد فردی به نام «معتز دبس» به چشم می‌خوردکهسوری الاصل بودهومدتی رادرانگلیس اقامت دارد. پلیس انگلیس همچنین دریافتکهمعتز دبسدرگذشته به دست داشتندرانفجارهای مادرید متهم شدهکه۱۹۱ کشته به جای گذاشت. اما بعدازمدتی آزاد شد. این روزنامه انگلیسیدرادامه نوشت کهدرمیان میان افرادی کهبااین کارواندرارتباط بودند، یک مبلغ سلفی جهادی نیز به چشم می‌خوردکهپیشتر به دست داشتندرحملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ متهم شده بود. به نوشته تایمز، قسمت اعظم اموال این کاروانباهمکاری انجمن «کمک به سوریه»درمساجد انگلیس جمع آوری شدهوپلیس این انگلیس بر این باور استکهاین اموالدراختیار تروریست‌هادرسوریه قرار می‌گیرد، اما دلیلی برای اثبات مدعای خود ندارد./