پلیس داغستان روسیه اعلام کرد افراد مسلح ناشناس یک روحانی میانه‌رو را در این منطقه به ضرب گلوله از پای درآوردند. به گزارش آسوشیتدپرس؛ تیراندازی به الیاس الیاسف آخرین موردازحمله به روحانیون مسلمان میانه‌رودرداغستان به شمار می‌رود کهدردهه‌های اخیر مرکز شورش‌های استقلال‌گرایانه بوده. پسازدو جنگ جدایی‌طلبانهدرچچن شورش‌های این منطقه به کل قفقاز شمالی گسترش یافته است. این شورش‌ها هم‌اینک توسط سلفی‌ها هدایت می‌شوندکهدارای افکار افراطیوخشونت‌طلبانه هستند. فاتینا اوبیدتوا، یکیازسخنگویان پلیس، اعلام کردکهافراد مسلح الیاس الیاسف رادربعدازظهر شنبهوزمانیکهوی درون خودرو‌ش بود هدف گلوله قرار داده‌اند. به گفته پلیس این روحانی میانه‌رو بارها توسط سلفی‌ها تهدید شده بود. داغستان پیوسته شاهد تیراندازی، بمبگذاریوحمله به نیروهای پلیس است./