مقامات هند امروز از افزایش تلفات بارش‌های سنگین باران، سیل و طغیان رودخانه‌ها در ایالت "اوتار پرادش" در شمال این کشور به ۱۵۲ کشته خبر دادند. به گزارش روزنامه تایمز هند، مقامات هند امروز(یک‌شنبه)ازافزایش تلفات بارش‌های سنگین باران، سیلوطغیان رودخانه‌هادرایالت " اوتار پرادش "درشمال این کشور به ۱۵۲ کشته خبر دادند. ایندرحالی استکهبیشاز۵۰۰ هزار نفرازمردم هنددراثر این سیل مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اندودولت این کشوردرحال کمک رسانی به مناطق سیل زدهوآسیب دیده است. بنا بر این گزارش، ۱۰ رودخانهدراین ایالتازجمله رودخانه های " گومتی "، " شادرا "، یامونا "و" بتوا " طغیان کردهوبه مناطق وسیعی آسیب رسانده اند. طغیان رودخانه گوتمی باعثوقوع سیلوآب گرفتگیدربسیاریازروستاهای ایالت اوتار پرادشازجمله روستاهای "سیتاپور"، "لاکنو"و "سلطان پور" شده است./