منابع امنیتی عراق از کشته شدن ۱۵ نفر در حملات پراکنده دیروز در مناطق مختلف این کشور خبر دادند. به گزارش شبکه المنار، مناطق مختلف عراق دیروز شنبه شاهد انفجارهای پراکنده بوده است. یک افسر عالی رتبه عراق اعلام کرد کهدراین انفجارهای پراکنده ۱۵ نفر کشته شدند. به گفته این افسر عراقیکهنخواست نامش فاش شود، بر اثر انفجار بمبدرمنطقه ابودشیر، واقعدرمنطقه الدورهدرجنوب غربی بغداد، دو نفر کشتهوپنج نفر دیگر زخمی شدند. خالص الخالدی، مسئول محلی پلیس شهر موصل گفت: افراد مسلح ناشناش امروز دو نفرازمحافظان قضاتراپسازآنکه به خودروهای آنها حمله کرده بودند، ترور کردند. منابع امنیتیوپزشکی عراق اعلام کردندکهیکیازعناصر پلیسدرحمله مسلحانه افراد ناشناس به مرکز ایستوبازرسیدرمنطقه السلامیه کشته شدند. در بعقوبه نیز افراد مسلح به سه زنازجمله یک زنودو دختر حمله کردندوآنها رادرمنزلشاندرناحیه بهرز، واقعدرجنوب این شهر به قتل رساندند. انفجار یک بمب مقابل منزلیدرمنطقه الامین واقعدرمرکز بعقوبه کشته شدن یک نفروزخمی شدن دو نفر دیگرازاعضای یک خانواده انجامید. در شهر تکریت نیز انفجاریدرنزدیکی مسجد الشهدا رخ دادکهبه دنبال آن یک مرد ۴۰ سالهوفرزند 11 ساله وی کشته شدند./