دست‌کم ۱۲ نفر از جمله ۸ کودک در یک بمب‌گذاری انتحاری که کنسولگری هند در شهر "جلال آباد" افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان را هدف قرار داده بود، کشته شدند. به گزارش روزنامه تایمز هند، دست‌کم 12 نفرازجمله ۸ کودکدریک بمب‌گذاری انتحاریکهکنسولگری هنددرشهر " جلال آباد " افغانستاندرنزدیکی مرز پاکستانراهدف قرار داده بود، کشته شدند. سه عامل انتحاریدراین حمله سوار بر خودروی بمب گذاری شده خود به سمت این کنسولگری حمله کردندوموجب کشته شدن ۱۲ نفرازجمله ۸ کودکوزخمی شدن ۲۴ تن دیگر شدند. " سید اکبرالدین " سخنگوی وزارت خارجه دهند نیزدراین باره اعلام کردکههیچ یکازمقامات هندیدراین حادثه آسیب ندیده‌اند. ایندرحالی استکهشبه‌نظامیان طالبانباارسال پیامکی به رسانه‌های خبری دست داشتندراین حملهراتکذیب کردند./