طرح کنگره آمریکا برای متوقف کردن صادرات نفت ایران با اعتراض جامعه جهانی به ویژه مشتریان نفتی ایران مواجه شده است. مجلس نمایندگان آمریکادرجدیدترین اقدام ضد ایرانی خود طرحیراتصویب کردندکههدف کاهش صادرات نفت ایران به میزان یک میلیون بشکهدرروز طی یک سال آیندهرادنبال می کند. بر اساس گزارش منابع غیر رسمی، صادرات نفت ایراندرحال حاضر اندکی بیشازاین رقم استواین طرح به معنای صفر شدن صادرات نفت ایران استکهاجرایی شدن آنباتوجه به شرایط کنونی حاکم بر بازار نفتوموضع گیری های مشتریان نفتی ایران غیرمحتمل به نظر می رسد. طرح مجلس نمایندگان آمریکا برای اینکهبه قانون تبدیل شود باید طرح متناظر آندرمجلس سنا به تصویب برسدوطرح یکدستی تهیه شودکهاین طرح پسازامضای رئیس جمهور به قانون تبدیل خواهد شد. مجلس سناکهتحت کنترل حزب حاکم قرار دارددرشهریور ماه این موضوعرابه بحثمی گذاردومسلماباتوجه به واکنش های تند جهانوبه ویژه مشتریان نفت ایران به نظر نمی رسد طرح مجلس نمایندگان به شکل کنونیدرسنا تصویب شود.* واکنش مشتریان نفت ایران به طرح جدید کنگره / هند: جایی برای کاهش بیشتر واردات وجود نداردرویترزازنارضایتی مشتریان عمده نفت ایرانازتصویب طرح جدید تحریم علیه این کشوردرکنگره آمریکا خبر دادوبه نقلازیک مدیر نفتی هند نوشت: «جایی برای کاهش بیشتر واردات نفت هندازایران وجود ندارد.» بر اساس این گزارش بخش اعظمیازنفت ایران به کشورهای آسیایی صادر می شود، جاییکهآمریکا تلاش کرده است تا چهار مشتری اصلی نفت ایران(چین، هند، ژاپنوکره جنوبی)راقانع کند جایگزین دیگری برای نفت ایران بیابند. این چهار کشوردرنیمه اول سال جاری میلادی یک پنجمازخرید نفت خودازایرانراکاسته اند،درحالی کهدرسال گذشته نیز میزانیازخرید نفتازایرانراکاهش داده بودند. اما موفقیت هر اقدام تشدید کننده تحریم ها علیه ایران به چین بستگی داردکهبزرگترین مشتری نفت ایران استوبارها تاکید کرده استکهمخالف تحریم های یکجانبه خارجازچهارچوب سازمان ملل است. این کشور خرید نفتازایرانراسال گذشته ۲۱ درصد کاهش داد، اما این کاهش تا حدی مربوط به اختلافات موجوددرمورد تمدید قراردادهای نفتی سالایانهباایراندرسه ماهه اول سالوتاخیرهای به وجود آمدهدربخش حملونقل بود. مقامات چینی گفته اند پالایشگاه های چینی احتمالا ۵ تا ۱۰ درصد واردات نفت خودازایرانرانسبت به سال گذشته کاهش خواهند داد. آنهادرنیمه اول امسال تنها ۲ درصدازخرید نفت خودازایرانراکاهش داده اند. یک مقام آگاهدریک پالایشگاه چینی استفاده کنندهازنفت ایران گفت: «فکر نمی کنم دولت چین تسلیم اینگونه فشارها شود.» وی افزود: «هیچ احتمالی وجود نداردکهعرضه نفت ایران به چین متوقف شود.» یک منبع مطلعدربخش پالایشگاهی سئول پسازتصویب طرح مذکوردرمجلس نمایندگان آمریکا گفت: «این تقریبا مانند بایکوت واردات نفتازایران استومثل دادن یک اولتیماتوم به ایران می ماند.» وی افزود: «من فکر می کنم ما می توانیم جایگزین هایی(برای نفت ایران) بیابیم، اما ما نفت ایرانراترجیح می دهیم زیراازنظر اقتصادی به صرفه تر است. اگر دسترسی به نفت ایران کاهش یابد، قیمت کلی نفت افزایش خواهد یافت.» منتقدان طرح تحریم ایران می گویند، این مصوبه یک سیگنال تهاجمی به ایران ارسال می کندکهماه گذشته به ریاست جمهوری حسن روحانی رای داد، روحانی ایکهبه عقیده بسیاری، تفکراتش معتدل ترازمحمود احمدی نژاد است. وی روز یکشنبه سوگند یاد خواهد کرد. اد رویس، نماینده جمهوری خواه کالیفرنیاورئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا کهباهمکاری الیوت انگل دیگر عضو مجلس نمایندگان این طرحراارائه کرده است گفت، آمریکادرزمینه امنیت ملی اولویتی بالاترازجلوگیریازتسلیح اتمی ایران ندارد. این رای نشان دهنده اختلاف فزاینده کاخ سفیدوکنگره بر سر نحوه برخوردباایران است. یک مقام ارشد دولت اوباما روز چهارشنبه گفت، کاخ سفیددراصل مخالفتیباتحریم های جدید ندارد، اما می خواهد یک شانس به روحانی بدهد. جیم مک درموت، یکیاز۲۰ نماینده ایکهعلیه این طرح رای داده اند اندکی پیشازتصویب این طرح گفت، هجوم بردن به سمت تحریم ایران قبلازروی کار آمدن روحانی می تواند به تلاش ها برای حل موضوع هسته ای لطمه بزند. وی افزود: «(تصویب این طرح) فرستادن پیامی خطرناک استوتوانایی ما برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای موضوع هسته ای ایرانرامحدود می کند.» تریتا پارسی، رویس شورای ملی ایرانیان آمریکاییان گفت، اقدام مجلس نمایندگان استراتژی آمریکا راکهمدت ها پلیس بد، پلیس خوب بوده استراتضعیف می کند. وی افزود، کاخ سفید موضعی نرم تردرقبال پرونده هسته ای ایران داردوکنگره همواره موضعی سرسختانه تررااتخاذ کرده است. اما حالا نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه پلیس خوب قادر به کنترل کردن پلیس بد نیست. در حالیکهاین طرح برای تبدیل شدن به یک قانون راه درازیدرپیش دارد، دیگر مشتریان نفت ایرانازعدم توانایی خود برای کاهش بیشتر وابستگی به نفت ایران خبر می دهند. یک مدیر نفتیدرهند گفت: «کاهش واردات نفت ماازایراندرمقایسهباسایر کشورهای آسیایی حداکثری بوده است…درحال حاضر جایی برای کاهش بیشتر واردات نفتازایران وجود ندارد.»* چینباتحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران مخالفت کردوزارت امور خارجه چیندرواکنش به تصویب طرح جدید تحریم ایراندرکنگره آمریکا تاکید کرد: چینازحل موضوع هسته ای ایرانازطریق گفت‌وگو حمایت کرده استومخالف تحریم های یکجانبهازسوی یک کشور بر اساس قوانین داخلی خود است. وزارت امور خارجه چینکهبزرگترین مشتری نفت ایران است در بیانیه ای آورده است: «چین هموارهازحل موضوع(هسته ای ایران)ازطریق گفت‌وگوومذاکرات حمایت کرده استومخالف تحریم های یکجانبهازسوی یک کشور بر اساس قوانین داخلی آن کشور است.» در این بیانیه همچنین بدون توضیح بیشتر آمده است: «به خصوص، چین مخالف تحریم هایی استکهبه منافع یک طرف ثالثلطمه می زند.» موفقیت هر اقدام تشدید کننده تحریم ها علیه ایران به چین بستگی داردکهبزرگترین مشتری نفت ایران استواین کشور بارها تاکید کرده استکهمخالف تحریم های یکجانبه خارجازچارچوب سازمان ملل است. چین خرید نفتازایرانراسال گذشته ۲۱ درصد کاهش داد، اما این کاهش تا حدی مربوط به اختلافات موجوددرمورد تمدید قراردادهای نفتی سالیانهباایراندرسه ماهه اول سالوتاخیرهای به وجود آمدهدربخش حملونقل بود. مقامات آگاهدرصنعت نفت چین گفتند، پالایشگاه های چینی امسال احتمالا ۵ تا ۱۰ درصد واردات نفت خودازایرانرانسبت به سال گذشته کاهش خواهند داد. آنهادرنیمه اول امسال تنها ۲ درصدازخرید نفت خودازایرانراکاهش داده اند. چین هموارهازحل موضوع هسته ای ایرانازطریق گفت‌وگو حمایت کردهومخالفت خودباتحریم های یکجانبه اعمال شدهازسوی آمریکاواتحادیه اروپادرخارجازچارچوب سازمان مللراابراز داشته است.* وزیر انرژی ترکیه: آنکارا برنامه‌ای برای کاهش واردات نفت ایران نداردوزیر انرژی ترکیه یک روز پسازتصویب طرح تشدید تحریم نفتی ایراندرکنگره آمریکا گفت: واردات نفت ترکیهازایران حدود ۱۰۵ هزار بشکهدرروز استوآنکارا برنامه‌ای برای کاهش واردات نفت ایران ندارد. تانر ییلدیزکهپنج شنبهدرجمع خبرنگاران سخن می گفت تاکید کرد: واردات نفت ترکیهازایران بین ۵.۵ تا ۶ میلیون تندرروز(حدود ۱۰۵ هزار بشکهدرروز) استوکاهش این رقم «در برنامه ما نیست.»*معاون وزیر خارجه روسیه: کنگره آمریکا اقتصاد ایرانراهدف قرار داده استمعاون وزیر خارجه روسیهباانتقادازطرح مجلس نمایندگان آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران تاکید کرد هرگونه تحریم جدید علیه ایران هدف «منکوب کردن» اقتصاد این کشوررادنبال می کند. گنادی گاتیلوف افزود: ما بر مبنای شواری امنیت عمل می کنیمکهتاکنون چند قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصویب رسانده است. ویبازیر سوال بردن ادعای کنگره آمریکادروضع تحریم علیه ایران به بهانه فعالیت های هسته ای این کشور گفت: آن چهدرشورای امنیت تصویب شده برای تضمین اینکهسلاح های کشتار جمعی گسترش نیابد کافیومناسب بوده است. وضع هر گونه تحریم بیشتردرواقع هدف «منکوب کردن اقتصاد» ایرانرادنبال می کند. به عقیده تحلیلگران تصویب چنین طرحیدرآستانه روی کار آمدن رئیس جمهور جدید ایرانکهبه میانه روی مشهور است نظر آن دستهازکارشناسانراتایید می کندکهسیاستمداران آمریکا به دنبال حل مسئله هسته ای ایران نیستندوتضعیف قدرت این کشوررادنبال می کنند.* نویسنده آمریکایی: سیاست تحریم ایران نتیجه نمی‌دهدیک نویسنده آمریکاییبااشاره به تصویب طرح جدید تحریم ایراندرکنگره آمریکا گفت نمایندگان آمریکاییکهدرک نمی کنند جهان تغییر کرده است محبوبیت کمتریازسوسک هاوگره های ترافیکی نزد مردم آمریکا دارند. وبستر گریفین، نویسندهومورخ آمریکاییدرخصوص دور جدید تحریم های آمریکا علیه ایران گفت، این اقدامات نشان دهنده ناتوانیوخشم است. اعضای مجلس نمایندگان آمریکا درک نمی کنندکهجهان تغییر کرده استودیگر به سادگی نمی توانند حکم کنندکهیک کشور مستقلی مانند ایران باید یک میلیون بشکه دیگرازصادرات نفتشراکاهش دهد. وی افزود: معادلات قدرتدرجهان امروز تغییر کرده است. بطور مثال، امروز ما خبرهاییدرمورد توافق ۳.۶ میلیارد دلاری نفتی دو کشور ایرانوسوریه داشتیمومن مطمئن هستم کهدرآینده صادرات دیگریرانیز شاهد خواهیم بود.بامحاسبه قیمت ۱۰۰ دلار برای هر بشکه نفت، این به معنای صدور ۳۶ میلیون بشکه نفت است. بنابراین،باوجود توافقاتومعاملات اینچنینیبادیگر کشورها، من فکر نمی کنمکهآمریکا توانایی تحریم بیشتر نفت ایرانراداشته باشد. البته طبیعتا آنها می توانند شیطنت کنندوموجب زحمت بی فایده بشوند. این نویسنده آمریکاییدرادامه گفت: بگذاریددرمورد این اقدام کنگره یک کلمه بگویم. کنگره فعلی منفورترین کنگرهدرتاریخ آمریکاست. میزان مقبولیت آنها ۱۰ درصد است. سوسک هاوگره های ترافیکیدرنزد مردم آمریکاازاین اعضای کنگره محبوب ترند. ۹۰ درصد مردم آمریکاباآنها مخالف اند.درواقع این کنگره منفورترین نهاددرآمریکااززمان آغاز به کار موسسه نظرسنجی گالوپدرسال ۱۹۷۳ است. وی افزود، آنها نمی توانند دولت راازنظر مالی تامین کنند، آنها نمی توانند مشکل بدهی های عمومیراحل کنند، آنها نمی توانند اقتصاد آمریکاراترمیم کنند، اما آنها می توانند این ژست های ابلهانهکهما امروز شاهد آن هستیمرابگیرند. ویدرخصوص تاثیر تحریم نفت بر افزایش قیمت جهانی نفت ضمن تایید تاثیر این تحریم ها بر افزایش قیمت نفت گفت، جنگدرعرصه اقتصادی یک دره عمیق استواین نبرد هم به قربانی لطمه می زندوهم به حمله کننده. این اقدامات به دوره ایازروابط بین الملل تعلق داردکهما باید آنرابه زباله دان تاریخ بیاندازیم. گریفیندرادامه گفت، اما اعضای مجلس نمایندگان آمریکا همیشه آخرین کسانی هستندکهاین مسئلهرادرک می کنند… بنابراین من فکر می کنمکهاین اقدامات کنگره برای آمریکایی ها مایه شرمساری است.* افزایش ۴ دلاری قیمت نفتدرپی تصویب تحریم جدید علیه ایرانبازار نفت نیزدربرابر تصویب تحریم های جدید علیه ایران واکنش نشان داد ودرپی تصویب طرح تشدید تحریم نفتی ایرانازسوی کنگره آمریکا قیمت جهانی نفت طی دو روز گذشته ۴ دلار افزایش یافته است. هر بشکه نفت برنت دریای شمالدراین روزبا۴۶ سنت افزایش قمیت نسبت به روز گذشته مواجه شدوبه ۱۱۰ دلار رسید. قیمت این نفتدرروز پنج شنبه نیزباافزایش قابل توجه ۳.۵ دلاری نسبت به روز قبلازآن مواجه شده بود. افزایش حدود ۴ دلاری قیمت نفتازاواسط معاملاتدرروز چهارشنبه تاکنوندرحالی استکهمجلس نمایندگان آمریکا اواخر این هفته طرح جدیدیرابرای تشدید تحریم نفتی ایران به تصویب رسانده است. افزایش نگرانی هاازعرضه نفت لیبی به همراه بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا نیزازدیگر علل رشد قیمت نفت طی دو روز گذشته عنوان شده است./