وزارت امور خارجه چین در واکنش به تصویب طرح جدید تحریم ایران در کنگره آمریکا تاکید کرد:چین از حل موضوع هسته ای ایران از طریق گفت‌وگو حمایت کرده است و مخالف تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور بر اساس قوانین داخلی خود است. به گزارش رویترز، چین، بزرگترین مشتری نفت ایران روز جمعه بار دیگر مخالفت خود راباتشدید تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه طرحیرابه تصویب رساندکههدفازآن متوقف کردن صادرات نفت ایران است. بر اساس این طرح، صادرات نفت ایراندریک سال آینده باید روزانه یک میلیون بشکه دیگر کاهش یابدوتقریبا به صفر برسد.دراین مصوبه، مجازات های سنگینی برای خریداران نفت ایرانکهنفت سایر کشورهاراجایگزین نفت ایران نکننددرنظر گرفته شده است. وزارت امور خارجه چیندربیانیه ای آورده است: «چین هموارهازحل موضوع(هسته ای ایران)ازطریق گفت‌وگوومذاکرات حمایت کرده استومخالف تحریم های یکجانبهازسوی یک کشور بر اساس قوانین داخلی آن کشور است.» در این بیانیه همچنین بدون توضیح بیشتر آمده است: «به خصوص، چین مخالف تحریم هایی استکهبه منافع یک طرف ثالثلطمه می زند.» موفقیت هر اقدام تشدید کننده تحریم ها علیه ایران به چین بستگی داردکهبزرگترین مشتری نفت ایران استواین کشور بارها تاکید کرده استکهمخالف تحریم های یکجانبه خارجازچارچوب سازمان ملل است. چین خرید نفتازایرانراسال گذشته ۲۱ درصد کاهش داد، اما این کاهش تا حدی مربوط به اختلافات موجوددرمورد تمدید قراردادهای نفتی سالیانهباایراندرسه ماهه اول سالوتاخیرهای به وجود آمدهدربخش حملونقل بود. مقامات آگاهدرصنعت نفت چین گفتند، پالایشگاه های چینی امسال احتمالا ۵ تا ۱۰ درصد واردات نفت خودازایرانرانسبت به سال گذشته کاهش خواهند داد. آنهادرنیمه اول امسال تنها ۲ درصدازخرید نفت خودازایرانراکاهش داده اند. چین هموارهازحل موضوع هسته ای ایرانازطریق گفت‌وگو حمایت کردهومخالفت خودباتحریم های یکجانبه اعمال شدهازسوی آمریکاواتحادیه اروپادرخارجازچارچوب سازمان مللراابراز داشته است./