وزیر دفاع مصر در واکنش به درخواست طرفداران مرسی درباره اینکه ارتش حق دخالت در حل سیاسی بحران این کشور را ندارد، گفت: در تکیه زدن بر مسند قدرت و حکومت مصر حریص نیستم. به گزارش شبکه اسکای نیوز، عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصردرواکنش به درخواست احزاب طرفدار مرسی برای نقش نداشتن ویدرحل بحران این کشور اعلام کردکههیچ چشم داشتی به حکومتوقدرتدرمصر ندارد. به گزارش رویترز، السیسیازواشنگتن خواست تا جمعیت اخوان المسلمینرابرای پایان دادن به تظاهرات خود تحت فشار قرار دهد. طرفداران مرسی معتقدندکهارتش نبایددرحل سیاسی بحران مصر نقش داشته باشد. احزاب مصری وابسته به جمعیت اخوان‌المسلمین امروز شنبه اعلام کردندکهارتش نبایددرحل سیاسی بحران مصر نقش داشته باشدوعبدالفتاح السیسی، فرمانده کل ارتش نباید جزئیازحل این بحران باشد. سخنگوی ائتلاف ملی حمایتازمشروعیت مصر اعلام کردکهاین ائتلاف به مطالبات مردمی کهدرتظاهرات ضد مرسی ۳۰ ژوئن شرکت کردند، احترام می گذارد اما عبدالفتاح السیسی، فرمانده کل ارتش مصرکههم اکنون معاون اول رئیس جمهور موقت است نباید جزئیازحل سیاسی بحران این کشور باشد. در همین حال، طارق الملط، سخنگوی حزب الوفد وابسته به اخوان المسلمین مصردردیداربافرستادگان آمریکاییواتحادیه اروپا اعلام کردکهطرفداران مرسی خواستار حل بحران مصر بر اساس همان قانون اساسی استکهپسازعزل مرسی ابطال شده است./