قیمت جهانی نفت در معاملات هفته گذشته با رشد ۱.۷ دلاری نسبت به هفته قبل از آن مواجه شد و در پایان معاملات به ۱۰۸.۵۵ دلار در هر بشکه رسید. به گزارش رویترز،درحالیکهآمارهادرمورد میزان فرصت های شغلی ایجاد شدهدرآمریکا پایین ترازحد انتظار بودوخوش بینی اقتصادیراکهدرطی این جلسه موجب افزایش قیمت نفت برنت به بالاترین میزاندر۴ ماه گذشته شده بودراکاهش داد، قیمت نفتدرپایان معاملات روز جمعه کاهش یافت. بر اساس اعلام سازمان کار آمریکا، کارفرمایان آمریکاییدرماه جولای روند استخدامراکاهش دادندوتعداد موقعیت های شغلیدربخش غیر کشاورزی ۱۶۲ هزار مورد افزایش یافتکهکمترازمیزان پیش بینی شده ۱۸۴ هزار موقعیت شغلی بر اساس نظرسنجی رویترز بود. این رقم ناامید کننده موجب شدکهبسیاریازسرمایه گذاران نفتی پسازافزایش قیمت های قابل توجهدردو روز قبلی، سفته های خودرابفروشند. باب یاوگر تحلیلگر بازار نفتدراین باره گفت: «ما همچنان به لحاظ تاریخی نفت راباقیمت بالایی خریدوفروش می کنیم. من تعجب نمی کردم اگر ما به قیمت ۱۱۰ دلاردرهر بشکه می رسیدیم، هرچندکهامروز این اتفاق نیفتاد.» قیمت نفت خام آمریکا دیروزبا۹۵ سنت کاهش به ۱۰۶ دلارو۹۴ سنتدرهر بشکه رسید. به رغم کاهش قیمت روز جمعه، شاخص نفت خام آمریکا هفته گذشته رابا۲.۱ درصد رشد قیمت به پایان برد. قیمت نفت برنت نیز پسازرسیدن به قیمت ۱۱۰ دلارو۹ سنتیکهبالاترین قیمتازروز سوم آوریل تاکنون بود،درپایان معاملات روز جمعهبا۵۹ سنت کاهش به ۱۰۸ دلارو۹۵ سنتدرهر بشکه رسید. نفت برنت نیز پسازدو هفته کاهش قیمت، هفته گذشته رابا۱.۶۶ درصد(۱.۷۷ دلار) رشد قیمت به پایان برد. قیمت بنزین نیزبا۳.۵ سنت کاهش به حدود ۲.۹۹ دلاردرهر گالون رسید. در طی دو جلسه قبلیوپسازانتشار امارهای امیدوار کننده اقتصادیازمیزان تولید آمریکادرماه جولای، آمارهای بهتردرزمینه عملکرد کارخانجات اروپاییوآمارهای صنعتی فراترازحد انتظار چین، قیمت هادربازار انرژی افزایش قابل توجهیراتجربه کردند./