قیمت طلا در معاملات هفته گذشته بازار جهانی نسبت به هفته قبل از آن ۲۵ دلار کاهش یافت و به ۱۳۱۰ دلار در هر اونس در پایان معاملات روز جمعه رسید. به گزارش رویترز، قیمت جهانی طلادرهفته گذشتهوپساز۴ هفته متوالی افزایشباروندی کاهشی مواجه شد. قیمت جهانی طلادرهفته گذشته کاهشی حدودا ۲ درصدی معادل ۲۵ دلاررابه ثبت رساند. قیمت طلادرابتدای این هفته به پایین ترین میزاندردو هفته گذشته یعنی ۱۲۸۰ دلار رسیدکهناشیازآمارهای امیدوار کننده تولید ناخالص داخلیوفعالیت کارخانجات آمریکاییدراوایل هفتهوکاهش جذابیت بازار طلا برای سرمایه گذاری بود. اما پسازآنکه آمارهای دولتی نشان داد کارفرمایان آمریکایی روند استخدام نیروی کار جدید رادرماه جولای کندتر کرده اند،(هرچندکهنرخ بیکاری کاهش داشت)ونگرانی هاازکاهش زودهنگام سیاست محرک اقتصادی توسط بانک مرکزی آمریکا اندکی تخفیف یافت، قیمت طلا حدود ۳۰ دلار، معادل ۲ درصد افزایش پیدا کرد. آمار میزان فرصت های شغلی ایجاد شده، موجب کاهش قابل توجهدربازده اوراق قرضه وزارت خزانه داری آمریکا شد. قیمت طلا روز جمعه نسبت به روز قبلازآن ۴۰ سنت کاهش یافت ودرپایان معاملات هفته به ۱۳۱۰ دلارو۶۰ سنتدرهر اونس رسید. حجم مبادلات انجام شده ۱۰ درصد کمترازمتوسط 30 روز گذشته بود./