جمعیت "الوفاق" بحرین با ارائه گزارشی در مورد جنایات چهار روزه آل‌خلیفه اعلام کرد که نظامیان با حمله به ۱۲۰ منزل مسکونی، ۴۴ شهروند بحرینی را بازداشت کردند. پایگاه خبری "الوفاق"، جمعیت الوفاق بحریندرگزارشی جدید خوددرمورد جنایات رژیم آل خلیفه طی چهار روز گذشته اعلام کردکهبیشاز۴۴ شهروند بحرینیازجمله چندین کودک توسط نظامیان بحرینی بازداشت شدند. در این گزارش آمده استکهنظامیان آل خلیفه طی چهار روز گذشته به ۱۲۰ منزل مسکونیدرمناطقواستان های مختلف این کشور یورش بردند ودرماه مبارک رمضان حمله امنیتی گسترده علیه مردم بحرین صورت گرفت. مردم بحرین طی این چهار روزدر۳۵ منطقه تظاهرات برگزار کردندکهنظامیان بحرینیدر۲۱ منطقهازسلاحوگازهای اشک آور استفاده کردند. بر اساس آمار اداره آزادیوحقوق بشر جمعیت الوفاق، نظامیان بحرینی بدون حکم دادگاه به ۱۲۰ منزل مسکونیدرمناطق الدراز، العکر، مهزة، بنی جمرة، سفالة، النویدرات، عالی، وادیان، دارکلیب، الخارجیة، مرکوبان، الدیه، السهلة الجنوبیة، الجنبیة، کرزکان، القریَة، مدینة حمد، القریَّة، سلماباد، شهرکان، المحرق، السهلة الشمالیةوالبلاد القدیم، یورش بردند. بر اساس این گزارش ۴۴ بازداشتدرمناطق دارکلیب، مدینة حمد، سفالة، وادیان، القریَة، الدراز، مرکوبان، الدیه، السهلة الجنوبیة، الجنبیة، مهزة، سلماباد، السهلة الشمالیة صورت گرفت. بنا به این گزارش، این ۳۵ تظاهراتدرمناطق أبوقوة، سلماباد، الدیه، السهلة الجنوبیة، المصلى، جدحفص، السهلة الشمالیة، عالی، السنابس، شهرکان، دارکلیب، بوری، المالکیة، صدد، سفالة، وادیان، مرکوبان، النویدرات، أبوصیبع، الشاخورة، المرخ، بنی جمرة، الدراز، مقابة، المنامة، الجفیر، النبیه صالح، رأس رمان، المحرق برگزار شد. گفتنی استکهسه شنبه گذشته تعدادیازنیروهای لباس شخصی وابسته به رژیم آل خلیفه به منزل شیخ علی سلمان، دبیر کل حزب الوفاق واقعدرمنطقه البلاد قدیم یورش بردهوتمامی دوربین های مدار بسته موجوددرمحل راازکار انداختند. وزارت کشور بحرین به دست داشتندرحمله به منزل دبیر کل حزب الوفاق اعتراف کردهوآن رادرراستای امنیت ملی بحرین دانست./