انفجار لحظاتی پیش در حمص سوریه به کشته شدن ۴۰ نفر و زخمی شدن ۱۲۰ نفر دیگر منجر شد. به گزارش شبکه العالم، دقایقی پیش انفجار مهیبیدرمنطقه " وادی الدهب "درحمص رخ داده است. در همین حال، گروه مخالف دولت بشار اسد موسوم به " دیده بان حقوق بشر سوریه " اعلام کردکهاین انفجاردرانبار مهماتدرمنطقه ای تحت کنترل نیروهای بشار اسددرحمص رخ داده است. به گفته مخالفان سوری این انفجار تاکنون ۴۰ کشتهو۱۲۰ زخمی بر جای گذاشته است. این انفجاردرحالی صورت گرفتکهدرگیری های شدیدی امروز میان ارتش سوریهوافراد مسلح سوریدرمنطقه " الوعر " حمص صورت گرفتوهنوز ادامه دارد. برخیازمنابع خبری سوریه گزارش دادندکهاین انفجارها ضعف تروریست هادرمقابلهباارتش بشار اسد کهدرادامه پیشروی خود اخیرا منطقه استراتژیک " الخالدیه " حمصرابازپس گرفته استرانشان می دهد. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه ساعاتی پیش نیزدرپیامی رسانه‌ای به‌مناسبت روز ارتش اعلام کردکهنسبت به پیروزی بر شورشیانیکهقصد براندازی دولت سوریهرادارند کاملاً مطمئن است. وی دراین‌باره گفت: اگر ما به پیروزی مطمئن نبودیم، نه اراده‌ای برای مقاومتونه توانایی مواجههباآن مواردیراداشتیمکهطی این دو سال اتفاق افتاده است. بشار اسد پسازبازدیدازمنطقه داریادرجمع سربازان سوری اعلام کردکهدشمنباوجود همه تلاش‌های خودوحامیانش نتوانست عزتوشجاعت مردم سوریهرابکُشد زیرا ما ارتشی داریمکهشکستوترسرانمی‌شناسد./