جمعیت اخوان المسلمین مصر در واکنش به تصمیم مقامات امنیتی این کشور درخصوص متوقف کردن تظاهرات حمایت از مشروعیت، طرفداران خود را به برگزاری تظاهرات میلیونی در روز جمعه فراخوانده است. به گزارش شبکه خبری «سی ان ان»، ائتلاف ملی حمایتازمشروعیتدربیانیه ای تأکید کرد: «تصمیم مقامات امنیتی مصر مبنی بر متوقف ساختن تظاهرات حمایتازمشروعیت، دلیلی بر سردرگمی امنیتی است.» در این بیانیه آمده است: «تصمیم کودتاچیان خونین مبنی بر مکلف کردن وزارت کشور به پایان دادن به تظاهرات مسالمت آمیز، تأیید می کندکهکودتاچیان به دلیل مخالفت مردمیباکودتای خونین آنها، دچار نوعی سردرگمی شده اند.» این بیانیه خاطرنشان کرد: «ائتلاف ملی حمایتازمشروعیتومخالفتباکودتا بار دیگر تأکید می کند دستگاه های اطلاعاتیوامنیتیدرچارچوب طرح هایازپیش برنامه ریزی شده، تلاش می کنندباتخلیه برخی مناطق قاهرهواستان های دیگرازنیروهای امنیتی، زمینهرابرای گسترش هرجومرجوتحریک به خشونت فراهم کنند تا بدین ترتیب بهانه ای برای وقوع جنایات خونین تازه ای شکل بگیردوتظاهرات مسالمت آمیزبااستفادهاززور متوقف شود.» این ائتلاف همچنین طرفداران مشروعیترابه حضوردرتظاهرات میلیونی موسوم به «مصر ضد کودتا»درروز جمعه فراخواند. طبق این گزارش، دولت مصر روز چهارشنبه وزیر کشوررامکلف کرد تدابیر لازمرابرای پایان دادن به تحصن اخوان المسلمینومقابلهباهرگونه تهدید احتمالی بر ضد امنیت ملی اتخاذ کند./