پادشاه بحرین قانون جدیدی صادر کرد که بر اساس آن تابعیت افراد شرکت کننده در فعالیتهای تروریستی لغو می شود.
حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین فرمان قانون جدیدی را صادر کرد که بر اساس آن کسانی که در اقدامات تروریستی دست داشته باشند و کسانی که دیگران را به چنین اقداماتی تحریک کنند تابعیتشان لغو شود و این نیز حکم فقط پس از موافقت پادشاه اجرا خواهد شد. این فرمان پس از ۳ روز از صدور توصیه های شورای ملی متشکل از پارلمان و مجلس مشورتی درباره لغو تابعیت مرتکبان جرم تروریستی و تحریک کنندگان بر آن صادر شد.