معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از تحریم‌های جدید مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران اعلام کرد: این‌گونه اقدامات به حل مناقشه هسته‌‌ای این کشور کمکی نمی‌کند. به گزارش رویترز؛ روسیه امروز (پنج‌شنبه) تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا برای تشدید تحریم‌های علیه ایرانرامحکومواعلام نمودکهاین امر هیچ کمکی به حلوفصل مناقشه هسته‌ای ایران نخواهد کرد. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد: " تحریم‌های بیشتردرحقیقت به‌منظور فشار بیشتر بر اقتصاد ایران تصویب می‌شوند نه حل مسأله عدم اشاعه هسته‌ای ". نمایندگان کنگره آمریکا شب گذشته طرح اعمال تحریم‌های بیشتر بر ضد صادرات نفت ایران رابا۴۰۰ رأی موافقدربرابر ۲۰ رأی مخالف به تصویب رساندند. طرح کنگره آمریکاباهدف کاهش بیشتر یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران تنظیم شده است. این نخستین تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران استکهرقم دقیقیرابرای کاهش میزان صادرات نفت ایران ارائه کرده است./