یکی از رهبران جنبش الاحرار بحرین با اشاره به روز جهانی قدس تأکید کرد که آزادی قدس شریف راه‌حل همه مشکلات جهان اسلامی است.
«جعفر الحسابی» یکیازرهبران جنبش الاحرار بحریندرگفت‌وگوییبابیان اینکه قدس جهت قطب‌نمای هرگونه تحرکواقدام مسلمانان باید قرار گیرد، گفت: امام خمینی رحمة الله علیه آخرین جمعهماه رمضانرابه‌عنوان روز قدس نامگذاری کرد تا این مسئله بزرگرابرای مسلمانان یادآوری کندوبه مسلمانان بگویدکهقدس جهت قطب‌نمای هرگونه تحرکواقدام مسلمانان است برای آنکهازهمه رنجهاومشکلاتی کهدردوران حاضر جهان اسلامومسلمانانازآن رنج می‌برند خارج شوند. این روز به‌منزله یادآوری به مسلمانان است برای آنکه بدانندکهاگر بخواهندازمشکلات عصر کنونی بیرون بیایند باید به مسئله فلسطینوقدس توجه کنند ودرراستای آزادی آن تلاش کنند. الحسابی افزود: باید چشم همه مسلمانان به‌سمت قدس شریف نشانه رودوباید همهدرراستای آزادی آن تلاش کنند زیرا غصب قدسوسرزمین‌های فلسطین مادر همه مشکلات مسلمانان قلمداد می‌شود. این فعال بحرینی به این مسئله اشاره کردکهمزدوران استکباروصهیونیسم جهانیدرپی به حاشیه راندن مسئله قدس هستندوخاطرنشان کرد: من بر این باورمکهاگر ملتهای اسلامی به حال خود گذاشته شوند این ملتها قدسراعاملی برای همه تحرکات خود قرار می‌دهند اما ما به‌خوبی می‌دانیمکهنیروی مخالف این اندیشه باعثمی‌شودکهمردم دست به کاری نزنند. همچنین مزدورانودیکتاتورهاوحاکمان ظالمکهبه دستورات قدرت‌های بزرگواستکباروصهیونیسم جهانی تن می‌دهند کاری می‌کنندکهمسئله اصلی ما یعنی قدس به حاشیه رانده شودوکاری می‌کنندکهکانون توجهواندیشه‌های ملتهای اسلامی نشود. وی تأکید کرد: بی‌تردید وباتوجه به آگاهیوبصیرت روزافزون ملتهای اسلامیومسلمانان جهان ما شاهد پیروزی امت اسلامیوآزادی قدس شریف خواهیم بودوخود این آگاهیوبصیرت امت اسلامی نسبت به مسئله فلسطینوقدس یکیازنشانه‌های پیروزی است. امیدواریمکهمردمانیدرکشورهای منطقه روی کار بیایندکههمانند جمهوری اسلامی ایران فلسطینوقدس شریفرامسئله اصلی خود کنند. جمهوری اسلامی ایران اکنون تبدیل به الگویی برای کشورهای منطقهدرراستای مبارزهبااستکباروآزاد شدنازهیمنهوسلطه خارجیونیز دیکتاتورهاییکهبه دستورات قدرت‌های بزرگ تن می‌دهند، شده است. الحسابی درمورد مراسم‌هایی کهدربحریندرروز جهانی قدس برگزار می‌شودواقداماتیکهمردم این کشور انجام می‌دهند نیز گفت: ما هرساله این روزرابه‌طور باشکوهی برگزار می‌کنیم زیرا این روز توسط رهبر بزرگ امت اسلامی امام خمینی(ره) نامگذاریواعلام شده است. بحرینی‌ها این روزرابه‌عنوان آغازی برای همه تحرکات خود قرار می‌دهندوآنچهاین روزهادربحرین می‌بینیم خود نشانه آگاهیوبصیرت مردم بحرین است. تظاهراتیکههرسالهدربحریندراین روز مهم برگزار می‌شود نشان‌دهنده آن استکهآگاهیوبصیرت رادراین زمینهازجمهوری اسلامی ایرانوامام خمینی اخذ کردند. /