با استعفای قاضی دادگاه مبارک و فرزندانش و وزیر کشور اسبق، پرونده محاکمه دوباره آنها به دادگاه استیناف ارجاع داده شد. دادگاه مبارک امروز با انتقال وی به محل دادگاه در آکادمی پلیس قاهره، تحت تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. قرار بود در این دادگاه علاوه بر حسنی مبارک، "جمال" و "علاء" فرزندان وی و همچنین "حبیب العادلی" وزیر اسبق کشور و 6 تن از معاونان ارشد او در ارتباط با اتهاماتشان در پرونده قتل و اقدام به قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه دوباره محاکمه شوند. دادگاه قاهره در ژانویه گذشته خواستار محاکمه دوباره مبارک شد. دادگاه قبلی، مبارک را به زندان ابد محکوم کرده و فرزندانش را از برخی اتهامات بسیار مهم تبرئه کرده بود.