رئیس اتحادیه داروخانه داران ایرلند از بحران کمبود دارو در این کشور اروپایی خبر داد و با درخواست از دولت برای حل این مشکل گفت: داروخانه ها معمولا داروی کمی دریافت می کنند و به آنها گفته نمی شود که ذخیره این داروها در حال اتمام است . به گزارش پایگاه اینترنتی فارما تایمز، ایرلندکهبه عنوان کشوری اروپاییدرمتن یکیازمراکز بزرگ تولید داروی جهان قرار دارد طی ۱۲ ماه گذشتهبابحران کمبود دارو مواجه شدهواین مشکل همچناندرحال وخیم تر شدن است. داروخانه داران ایرلندی هشدار دادند، بحران کمبود دارودرایرلند طی ۱۲ ماه گذشته به میزان قابل توجهی تشدید شده استودولت باید برای تامین دارو های مورد نیاز بیماران مداخله کند. بر اساس این گزارش ۹۰ درصد داروخانه داران به اتحادیه داروخانه داران ایرلند گفته اندکهمشکل کمبود دارو راازسال گذشته حس کرده اندوایندرحالی استکه۹۱ درصد اعلام کرده اند این بحراندراین بازه زمانی تشدید شده است. ۹۳ درصد نیز گفته اند انتظار دارند بحران دارودرایرلنددر۱۲ ماه آینده تشدید شود. ۴۴ درصد داروخانه داران ایرلند معتقدندکهسلامتی بیماراندرنتیجه کمبود دارو لطمه دیده است. گزارش اتحادیه داروخانه داران ایرلند حاکی است، داروخانه داران به طور متوسط هر ماه ۸ ساعت برای حل مشکلات کمبود دارو زمان صرف کرده اند. روری اودانل، رئیس اتحادیه داروخانه داران ایرلند گفت، این زمان می توانست برای سرویس دهی بهتر به بیماران صرف شود. وی هشدار داد: «هرچه این وضعیت بیشتر ادامه پیدا کند، تاثیر بیشتری بر سلامت بیماران خواهد گذاشت.» اتحادیه داروخانه داران ایرلند همچنین هشدار دادکهطرح ایجاد نهاد قیمت گذاری مرجع تنها وضعیت موجودراتشدید خواهد کرد، به خصوص اگر قیمت های مرجع تعیین شده خیلی پایین باشند. اودانل افزود «نگرانی دیگریکهوجود دارد این استکهداروخانه ها معمولا داروی کمی دریافت می کنندوبه آنها گفته نمی شودکهذخیره این داروهادرحال اتمام استواغلب اطلاعات کمیدرمورد اینکه چه زمانی مجددا این دارو به بازار خواهد آمد وجود دارد.» وی ادامه داد: «این وظیفه سازمان سلامت استکهاطمینان حاصل کند بیماران به صورت مداوم دارو دریافت می کنندوما خواهان این هستیمکهاقداماتی برای حل این مشکل به عنوان یک مسئله فوری انجام شودواطمینان حاصل شودکهمشکل کمبود دارو دیگر تکرار نخواهد شد.» اتحادیه بهداشتودرمانوداروخانه های ایرلنددرخصوص مشکل کمبود دارو اعلام کرد بندهای مهمیدرموافقتنامه تامین دارو کهدراکتبر گذشته تمدید شد برای اطمینانازادامه تامین دارو تا حد ممکن پیش بینی شده است. سازمان سلامت ایرلند اعلام کرده است کهدرتلاش برای مدیریت مشکل کمبود دارو است تا تاثیر این مشکل بر سلامت بیمارانرابه حداقل برساند. در این گزارش علت بروز بحران کمبود دارودراین کشور اروپایی ذکر نشده است. ایرلندازجمله کشورهایی است کهازسال ۲۰۰۸بابحران اقتصادی مواجه شدهوچندین بارازنهادهای بین المللی کمک مالی دریافت کرده است./