ابلاغ قانون رفتار انسانی با حیوانات در عربستان سعودی، با موجی از واکنش های استهزا آمیز در این کشور مواجه شده است.
این قانون اخیرا در هیات وزیران سعودی به تصویب رسیده و براساس آن رفتار نامناسب با حیوانات موجب جریمه خواهد شد. کاربران عربستانی شبکه های اجتماعی در اینترنت با ارسال موجی از پیام های استهزا آمیز تاکید کردند، در شرایطی که رفتارهای تحقیرآمیز و شکنجه و آزار زندانیان و کشتار مردم تظاهرکننده در خیابان های این کشور اتفاق می افتد، تصویب قانون حمایت از حیوانات یک شوخی دردآور و به نوعی دهن کجی به مردمی است که انتظار دارند دولت با تصویب قوانین آزادی خواهانه صدها زندانی سیاسی را به خانه های خودشان بفرستد و به چند دهه ظلم و ستم و بیکاری و فقر در عربستان پایان دهد. به گفته این افراد، مردم عربستان براساس آموزه های دینی خود بهترین رفتار را با حیوانات دارند و این رژیم حاکم براین کشور است که با نادیده گرفتن تمام دستورات و قوانین اسلامی رفتاری ناشایست با شهروندان خود در پیش گرفته است. یک منبع دولتی آگاه گفت: براساس قانون مصوب هیات وزیران عربستان درباره مهربانی با حیوانات، جریمه نقض مفاد این قانون تا ۴۰۰ هزار ریال عربستانی می رسد که اگر چهار بار در یک سال تکرار شود، براساس رای دادگاه مجازات های شدیدتری در نظر گرفته می شود. این منبع افزود: در حالی این مقدار از جریمه برای چنین امر در عربستان وضع شده که بر اساس قانون مهربانی با حیوانات در کشورهای عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس، جریمه نقض این قانون برای اولین بار فقط تا ۵۰ هزار ریال عربستان می باشد.