عضو پارلمان رژیم آل خلیفه اعتراف کرد: سفیر آمریکا در بحرین، جلسات گفت وگو را با همه جزئیاتش " اداره " می کند.
حسن الدوسری دیروز در سخنانی در پارلمان بحرین  اذعان کرد که سفیر آمریکا همه خطوط قرمز را پشت سر گذاشته و شخصا گفت وگوها را اداره می کند و نامه ها و توصیه هایش را به زبان انگلیسی میان افراد مورد نظر توزیع می کند. دوسری که سخنگوی رژیم حاکم بحرین نیز به شمار می رود، همچنین مدعی شد: سفیر آمریکا اداره کننده جنگ ضد بحرین است. این موضع گیری از سخنگوی رژیم آل خلیفه در حالی صورت می گیرد که این رژیم با حمایت استکبار جهانی و در راس آن ها آمریکا و انگلیس معترضان بحرینی را به صورت برنامه ریزی شده سرکوب می کند و اغلب سازمان های حقوقی بین المللی نیز با اشارۀ قدرت های فرامنطقه ای غربی، در قبال جنایات آل خلیفه و کشتار، دستگیری، شکنجه، و تجاوز گسترده به حقوق مردم بحرین، سکوت اختیار کرده اند.