ساکنان اصلی صحرای نقب با برگزاری تظاهراتی گسترده مخالفت خود را با برنامه صهیونیستها برای کوچ اجباری بادیه نشینان فلسطینی از این منطقه اعلام کردند.
گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: "مردم نقب اولین تظاهرات خود را در اعتراض به طرح براور (کوچ اجباری ساکنان نقب) برگزار کردند؛ آنها درحالی که پرچم فلسطین را در درست داشتند راهی خیابانهای بئر السبع شده و متوقف کردن طرح براور را خواستار شدند." یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات گفت: "طرح براور اقدامی نژاد پرستانه است. این قانون به طرد بادیه نشینان از خواستگاه اصلی خود و سرقت اراضی آنها در صحرای نقب مشروعیت می بخشد." گزارشگر کانال ده افزود: "برخی از تظاهرکنندگان، در صدد بستن راههای اصلی بئر السبع برآمدند که این اقدام با واکنش پلیس روبرو شد. پلیس25 نفر را در این تظاهرات بازداشت کرد." این گزارشگر صهیونیست خاطرنشان کرد: "طرح جدید اسکان بادیه نشینان نقب دو هفته گذشته به کنست ارائه شد. در چارچوب این طرح، بادیه نشینان در شهرهای مشخص اسکان داده می شوند ولی بادیه نشینان با این طرح مخالفت کردند." وی ادامه داد: "در منطقه ام الفحم نیز بیش از سیصد تظاهرکننده جاده 65 را که شریان ارتباطی اصلی میان مناطق میانی و شمالی بشمار می رود مسدود کردند. آنها گفته اند تا زمانی که دولت طرح براور را لغو نکند به تظاهرات خود ادامه می دهند."