پس از جنگ ۳۳ روزه تمایل و رغبت صهیونیستها برای پیوستن به ارتش رژیم اشغالگر کاهش یافته به صورتیکه تعداد سربازان فراری از ارتش رو به افزایش است.
، گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی گفت: " دوره تابستانی برای پیوستن سربازان جدید به ارتش آغاز شده است و این درحالی است که ارتش با بحران نیروی انسانی مواجه است. " وی افزود: " تمایل نیروهای جوان برای ملحق شدن به واحدهای جنگی در خط مقدم جبهه کمتر شده است و تنها چند درصد از نیروهای جدید خواستار پیوستن به واحدهای جنگی در خط مقدم هستند. " این گزارشگر صهیونیست اظهار داشت: " با تعریف واحدهای جنگی متعدد، نیاز ارتش به نیروی انسانی بیشتر شده است. "