مفتی قطری - مصری با صدور فتوایی، قتل معترضان به حاکم را واجب دانست.
" یوسف قرضاوی " با صدور فتوایی در برنامه " دین و زندگی " شبکه " الجزیره " قطر، قتل معترضان به حاکم را واجب دانست. قرضاوی در فتوای خود به اسم حاکمی اشاره نکرد. روزنامه " الشروق " چاپ الجزایر در واکنش به فتوای قرضاوی نوشت: از اظهارات قرضاوی فهمیده می شود که مقصودش عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر و دیگر فرماندهان ارتش است زیرا آنها محمد مرسی رئیس جمهوری سابق را عزل کردند. الشروق افزود: قرضاوی نامی از کسی نبرد ولی سخنانش نشان می دهد که فتوای قتل " کودتاچیان " علیه مرسی را صادر کرده است. این روزنامه الجزایری به نقل از قرضاوی نوشت: اسلام به وحدت و اتحاد فرامی خواند و اعتراض به حاکم قانونی را جایز نمی داند. قرضاوی تلویحاً به عزل محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر اشاره کرد و گفت: اگر معترض به حاکم قانونی دست از شورش خود برندارد، باید کشته شود. از حاکم قانونی باید اطاعت کرد.