هزاران تن از شهروندان پروئی در اعتراض به تصمیم دولت برای انتخاب افراد ناشایست برای واگذاری مسئویت‌های مهم بر عهده آن‌ها در پایتخت این کشور تجمع کرده و دست به تظاهرات بزنند. به گزارش پایگاه خبری اسپانیایی زبان«آمریکا اینفوبائه»؛ هزاران تنازشهروندان پروئی روز دوشنبهدراعتراض به تصمیم دولت برای انتخاب افراد ناشایست برای مسئویت‌های مهم این کشوردرپایتخت این کشور تجمع کردهودست به تظاهرات بزنند. " اشغال خیابان‌ها " عنوانی استکهفراخوان‌دهندگان برگزاری این تظاهرات‌ها برای این تظاهرات انتخاب کرده بودند. معترضان شعارهای گوناگونی همچون " از تمامی اعضای کنگره متنفریم "، " نمایندگان بی لیاقتوناشایست نمی خواهیم " سر داده‌اند. پلیس این کشورازدستگیری ۹ تنازمعترضان خبر داده‌اند. همچنین اعلام شده استکهپلیس به شدت معترضانراسرکوب کردند. نارضایتی شهروندان پروییازچهارشنبه هفته گذشتهکهاعضای پارلمان این کشور تعدادیازافراد ناشایسترابه عنوان کارگزاران کشور برگزیدند، آغاز شد. انتخاب این افراد باعثشد تا کارشناسانوشهروندان این کشور اویانته اومالا، رئیس جمهور پرورانیز مورد انتقاد قرار دهند. همچنین اعلام شده است کهدرزمان انتخاب این افراد برخیازنماینگان حاضردراین کشوردراعتراض به این انتخاب پارلمانراترک کرده‌اند. نمایندگانورئیس پارلمان این کشوربامشاهده این تجمعات خواستار برگزاری نشستی فوق العاده برای فردا، چهارشنبه به منظور بررسی این مسئله شدند./