در ادامه تشدید خشم عمومی از سیاست تک فرزندی در چین، یک مرد چینی دو ناظر اجرای این سیاست را به ضرب چاقو به قتل رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مرد چینی دو مقام چینی مسئولدراجرای سیاست تک فرزندیرابه قتل رساندوچهار نفر دیگررانیز زخمی کرد. این نزاع بعدازآن آغاز شدکهاین مرد چینیدراستان گوانگشیدرجنوب چین برای دریافت مجوز اسکان برای کودک چهارم خود به دفتر ثبت احوال مراجعه کرد. به گزارش خبرگزاری شین هوا این مرد چینی کهازپرداخت جریمه اجتماعی به خطر نقض قانون تک فرزندی عصبانی بودباضربات چاقو مقام های مسئولراکشتهوزخمی کرد. ویدرحال حاضر دستگیر شده است. سیاست تک فرزندیدرچین باعثتشدید نارضایی های عمومی عمیقدراین کشور شده است. این سیاست اکنون سه دهه است کهدرچین حاکم شده است. مقام های چین هدفازتدوین این سیاستراجلوگیریازافزایش جمعیت اعلام می کنند./